Regulamin dla pasażerów

Regulamin dla pasażerów statków pasażerskich armatora „Aqua Fun” Krystian Kapusta

§ 1

1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 do odwołania

2. W niniejszym regulaminie „Statek” oznacza jednostkę pływającą armatora „Aqua Fun” Krystian Kapusta.

§ 2

1. Każdy pasażer zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

2. Podczas rejsów, na przystaniach i w miejscach cumowniczych, do których przybija Statek, każdy pasażer musi przestrzegać zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz stosować się do poleceń wydawanych przez Kapitana lub załogę Statku.

3. Pierwszeństwo uczestnictwa w danym rejsie mają pasażerowie posiadający zakupione bilety. Jeśli na dany rejs pozostały wolne miejsca, pasażerowie mogą kupić bilet przed rejsem, na przystani Statku.

5. Każdy pasażer uczestniczący w rejsie powinien posiadać ważny bilet, zakupiony na przystani przed rejsem lub w systemie internetowym.

§ 3

1. Kapitan Statku ma prawo odmówić udziału w rejsie lub usunąć ze Statku pasażerów, którzy:

a. Naruszają porządek publiczny

b. Nie przestrzegają niniejszego regulaminu

c. Wykazują oznaki wskazujące na użycie alkoholu lub innych środków odurzających

d. W jakikolwiek inny sposób są uciążliwi lub stanowią zagrożenie dla pozostałych pasażerów Statku, załogi lub mienia armatora.

2. Na pokładzie statku obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia, jak również, palenia tytoniu.

3. Pasażerowie są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń pracowników „Aqua Fun” Krystian Kapusta w tym zakresie. W szczególności należy przez to rozumieć czynności zagrażające bezpieczeństwu w ruchu wodnym, pozostałych pasażerów lub niedozwolone w miejscach publicznych.

4. Na pokład statku nie wolno wnosić przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych pasażerów lub które mogą uszkodzić lub zabrudzić pojazd (np. noże, maczety, siekiery, otwarte naczynia z farbami, smarami itp.).

5. Osoby, których zachowanie zostanie uznane przez pracowników „Aqua Fun” Krystian Kapusta za zagrażające bezpieczeństwu pozostałych pasażerów, zachowujące się agresywnie lub utrudniające korzystanie z usługi przez pozostałych pasażerów mogą nie być wpuszczone do autobusu lub poproszone o jego opuszczenie bez zwrotu kosztu biletu.

6. Armator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki obrażeń ciała, śmierci, utraty lub uszkodzenia własności, które zostały spowodowane przez:

a.            niedozwolone zachowanie osób trzecich, w szczególności innych pasażerów

b.            zdarzenia losowe

7. Każdy pełnoletni pasażer lub opiekun prawny pasażera małoletniego odpowiada materialnie przed armatorem za wyrządzone na mieniu armatora szkody.

8. Dzieci i osoby małoletnie przebywające na Statku muszą znajdować się pod opieką wyznaczonych opiekunów w liczbie jeden opiekun na nie więcej niż jedenaście dzieci (osób małoletnich). Opiekę szczególną należy zapewnić dzieciom wsiadającym i wysiadającym ze Statku oraz przebywającym na górnym pokładzie Statku.

9. Za przedmioty należące do pasażera, wniesione na statek, które ulegną zniszczeniu lub zaginięciu (np. wpadną do wody) armator oraz załoga Statku nie ponoszą odpowiedzialności.

§ 4

1. Na Statku obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. W wyjątkowych sytuacjach Kapitan lub armator może udzielić na wprowadzenie zwierzęcia jednorazowej zgody.

2. Zabrania się pod karą grzywny wrzucania do wody śmieci oraz innych przedmiotów.

3. Podczas manewrów portowych, przepływania pod mostami, w trakcie śluzowania oraz dobijania i odchodzenia od przystani lub innych miejsc postoju, należy zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie, w każdym przypadku, stosować się do poleceń Kapitana Statku. W szczególności zabrania się wychylania, wysuwania rąk i nóg poza barierki ochronne statku, co mogłoby spowodować nieszczęśliwy wypadek.

4. Toaleta jachtowa dostępna na Statku jest przystosowana do wrzucania tylko małej ilości papieru toaletowego. Wrzucanie jakichkolwiek innych przedmiotów lub dużej ilości papieru lub ręczników papierowych grozi zatkaniem lub uszkodzeniem toalety i może być podstawą do obciążenia pasażera kosztami naprawy.

§ 5

1. Armator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnień w rejsach spowodowanych złymi warunkami hydrologicznymi, atmosferycznymi i awariami silnika lub urządzeń statku.

2. W przypadku odwołania rejsu na skutek:

a. Złych warunków nawigacyjnych i hydrologicznych

b. Złych warunków atmosferycznych

 c. Zamknięcia szlaku wodnego przez administrację państwową lub policję wodną Armator jest zobowiązany do zapewnienia takiego samego rejsu w innym terminie, a na wyraźnie żądanie pasażera do zwrotu 100% ceny biletów

3. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia bezpieczeństwa pasażerów lub załogi Statku Kapitan ma obowiązek natychmiastowego przerwania rejsu i dopłynięcia do najbliższej przystani lub brzegu.

§ 6

1. Skargi i wnioski odnośnie obsługi statku i przebiegu rejsów można zgłaszać u armatora mailem na adres info@rejsy.krakow.pl, listownie na adres „Aqua Fun” Krystian Kapusta31-069 Kraków, Bulwar Czerwieński działka numer 172/7.