Regulamin zakupu biletów

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA REJSY ONLINE

I.  DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin zakupu biletów na rejsy organizowane przez „Aqua Fun” Krystian Kapusta  za pośrednictwem strony internetowej www.rejsy.krakow.pl

Strona internetowa – strona internetowa www.rejsy.krakow.pl

Operator – „Aqua Fun” Krystian Kapusta z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 31-069 Bulwar Czerwieński działka nr 172/7, NIP: 679-122-48-38.

Użytkownik – osoba dokonująca zakupu biletów na rejs za pośrednictwem strony internetowej

II. DEFINICJE OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania zakupu biletów na rejsy za pośrednictwem strony internetowej, która jest obsługiwana i zarządzana przez Operatora.

Operator świadczy usługi za pośrednictwem strony internetowej w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie internetowej i umieszczenie na niej zmienionego Regulaminu.

Przed skorzystaniem z procesu zakupu biletów za pośrednictwem strony internetowej, Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez kliknięcie opcji “akceptuję” w oknie strony internetowej.

III. ZAKUP BILETÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Zakupu biletów można dokonywać na stronie internetowej  www.rejsy.krakow.pl

W celu zakupu biletu należy wypełnić formularz zakupu poprawnymi i aktualnymi danymi oraz stosować się do instrukcji zawartych na stronie. Operator  prosi o uważne i kompletne wypełnienie formularza. Nie zastosowanie się do instrukcji może spowodować brak możliwości skutecznego zarezerwowania lub nabycia biletu.

Podczas zakupu biletu na rejs Użytkownik wybiera szczegóły rejsu: data, godzina.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania formularza zakupu zamieszczonego na stronie prosimy o kontakt mailowy info@rejsy.krakow.pl

Informujemy również, że jest on podstawą i warunkiem skutecznego składania reklamacji.

Po dokonaniu zakupu i opłaceniu biletu, zgodnie z postanowieniami Rozdziału IV Regulaminu można dokonać samodzielnego wydruku biletu,

Prosimy o niezwłoczne zweryfikowanie poprawności i zgodności z Państwa zamówieniem danych zawartych na bilecie.

IV. PŁATNOŚĆ ZA BILETY

Płatność za bilet zamówiony za pośrednictwem strony internetowej  możliwa będzie za pomocą strony internetowej pod adresem: www.przelewy24.pl, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia, na zasadach określonych w regulaminie dokonywania wpłat w serwie płatniczym.

Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych przez przelewy24.

Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych biletów.

Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 2 godzin od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane.

Po dokonaniu zapłaty Użytkownik otrzyma potwierdzenie w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia.

Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej: www.przelewy24.pl .

V. ZWROT BILETÓW

Zwrotu biletu zakupionego online można dokonać najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem rejsu, na który bilet został kupiony.

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadkach niezależnych od niego w szczególności przekroczenia stanu ostrzegawczego poziomu wody w rzece Wiśle, awarii statku. W takim przypadku opłata zostanie zwrócona w terminie 7 dni zgodnie z formą płatności, jaką została dokonana zapłata za usługi.

VI. BEZPIECZEŃSTWO

Na pokładzie statku oaz na przystani statku obowiązuje regulamin organizacji rejsów, z którym pasażer jest zobowiązany się zapoznać.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z zakupem biletów za pośrednictwem  strony internetowej, Użytkownik udostępniać będzie Operatorowi dane osobowe Użytkownika. Administratorem danych osobowych jest Operator „Aqua Fun” Krystian Kapusta. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych d. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935.

VIII. REKLAMACJE

Użytkownik może złożyć reklamacje dotyczące procesu zakupu biletów za pośrednictwem strony internetowej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania zakupu.

Reklamacja może zostać przesłana do Operatora  przy pomocy poczty elektronicznej na adres mailowy info@rejsy.krakow.pl

W reklamacji Użytkownik powinien wskazać, czego dotyczy reklamacja oraz wskazać nr transakcji, przy czym Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dokonanie zakupu przez Użytkownika, w szczególności podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych..

Reklamacja będzie rozpatrzona przez Operatora Witryny w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Operatora reklamacji. O rezultacie rozparzenia reklamacji Operator poinformuje Użytkownika na piśmie przesłanym pocztą elektroniczną w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora Witryny nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. 2014. poz. 827, oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Witryny, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Operatora. O planowanej zmianie Operator witryny poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie w miejscu widocznym dla Użytkownika przed dokonaniem zakupu, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają pozostałe regulaminy dostępne na stronie www.rejsy.krakow.pl