Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO – AQUA FUN

Drogi Kliencie!
Bardzo nam miło, że zdecydowałeś się na rejs z nami!
Zapoznaj się proszę z poniższym Regulaminem i zasadami usług, które obowiązują Ciebie i nas.
Pamiętaj także, że w razie pytań i wątpliwości, możesz skontaktować się z nami poprzez dane wskazane w Regulaminie.
SPIS TREŚCI
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE 2
§2 DEFINICJE 3
§3 WYMAGANIA TECHNICZNE 6
§4 PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE 7
§5 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 7
§6 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI 9
§7 DOSTAWA/ODBIÓR BILETÓW/PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY 9
§8 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 10
§9 REALIZACJA USŁUGI- WARUNKI PRZEWOZU 10
§10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 13
§11 REKLAMACJE 13
§12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, OPERACJE DOTYCZĄCE ZAKUPIONYCH BILETÓW 15
§13 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW ZAWODOWYCH 16
§14 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA 16
§15 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES 17
§16 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA 19
§17 OPINIE – FUNKCJONOWANIE W RAMACH SKLEPU 20
§18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 21
ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO 23
ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA 24

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

Sklep internetowy jest dostępny w domenie https://rejsy.krakow.pl/ i na odpowiednich podstronach po dokonaniu rejestracji oraz jest prowadzony przez Armatora .
W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się z Armatorem używając następujących danych kontaktowych:
numer telefonu: 604-915-015
adres e-mail: info@rejsy.krakow.pl
formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu albo czatu (jeśli istnieją), zgodnie z zasadami zawartymi w dalszej części niniejszego regulaminu.
Klient może porozumiewać się z Armatorem za pomocą adresu poczty elektronicznej, formularza kontaktowego albo czatu (innego komunikatora online) dostępnego w ramach Sklepu (jeśli istnieje). Środki te gwarantują zachowanie pisemnej korespondencji (forma dokumentowa) pomiędzy Klientem a Armatorem z zachowaniem daty i godziny, spełniają wymogi trwałego nośnika oraz umożliwiają szybkie i efektywne kontaktowanie się Klienta z Armatorem.
Adresy punktów odprawy, a tym samym startu Rejsów wskazane są każdorazowo w opisie danego Rejsu.
Armator świadczy sprzedaż Produktów/ Usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego związanego z przewozem osób zgodnie z niniejszym regulaminem i odpowiednimi przepisami prawa, głównie w postaci rejsów spacerowych i krajoznawczych, innych niż wycieczkowe, i/lub statkami, których załoga odpowiedzialna za eksploatację statku składa się z nie więcej niż 3 osób lub dystans, na którym wykonuje się całkowitą usługę przewozu pasażerskiego, jest mniejszy niż 500 metrów w jedną stronę.
Armator udostępnia aktualny Cennik Rejsów na stronie Sklepu internetowego oraz na danym Statku.
Armator zapewnia zainteresowanym bezpłatny wgląd do obowiązujących go przepisów przewozowych na Statku oraz wskazując hiperłącze (lin9
k) w niniejszym regulaminie w §2 ust. 28 i 29.
Armator przechowuje na Statku wydane mu stosowne dokumenty bezpieczeństwa albo świadectwa zdolności żeglugowej zgodnie z odpowiednimi przepisami, w szczególności ustawy o żegludze śródlądowej.
Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Produktów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin.
Armator udostępnia nieodpłatnie Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk. Regulamin dostępny jest także na Statku u Armatora w formie fizycznej do wglądu. Każdy Pasażer ma możliwość zapoznania się z nim.
Warunkiem skorzystania z Sklepu oraz zawarcia Umowy jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu,
w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty
w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
W ramach korzystania z Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:
rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu
dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie;
Nakazuje się:
Korzystanie z Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
Korzystanie z Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona).
Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
Armator wykonuje przewozy osób śródlądową drogą wodną w rozumieniu art. 3 lit. i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010 z późn. zm., dalej jako Rozporządzenie) jednakże nie znajdują do jego działań zastosowanie przepisy ustawy Prawo przewozowe ani ww. Rozporządzenia z względu na wyłączenie zawarte w art. 1 ust. 4 ustawy Prawo przewozowe w zw. z art. 2 ust. 2 lit. b i c Rozporządzenia. 

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
Armator – Krystian Kapusta prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Aqua Fun Krystian Kapusta, pod adresem Bulwar Czerwieński dz. nr 172/7, 31-069 Kraków,
NIP: 6791224838 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Armatorem umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564 I art. 5565 ustawy Kodeks cywilny.
Przedsiębiorca zawodowy – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Sklepu, a nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://rejsy.krakow.pl/ oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów.
Produkt/Usługa – produkty zakupione lub dostępne w Sklepie, w tym także usługi oraz Bilety. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Klientowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, albo wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych Klientów tej usługi, albo inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
Statek – statek pasażerski służący do przewozu pasażerów, który został wpisany do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej przez Urząd Żeglugi Śródlądowej.
Pasażer – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nabyła bilet, a także osoby jej towarzyszące. Pasażer uznawany jest za konsumenta w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, chyba że korzysta z usług Armatora w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej lub gospodarczej i/lub posiada status Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
Bilet – dokument na okaziciela uprawniający do uczestnictwa w rejsie nabyty bezpośrednio u Armatora, podmiotów z nim współpracujących lub za pośrednictwem strony internetowej Armatora .
Rejs – usługa przewozu pasażerów (osób) związana z wypoczynkiem, którego czas trwania określony jest na stronie internetowej lub w ofercie składanej bezpośrednio przez Armatora.
Kierownik Statku- osoba odpowiedzialna za Statek przez okres trwania całego Rejsu, zgodnie z przepisami ustawy o żegludze śródlądowej.
Umowa – umowa, której przedmiotem jest Produkt, zawarta pomiędzy Armatorem a Klientem za pośrednictwem Sklepu, także Umowa Przewozu.
Umowa Przewozu- umowa Biletu zawarta pomiędzy Armatorem a Klientem, dotycząca przewozu Klienta na określonej trasie Rejsu, w terminie określonym Biletem.
Rejs wycieczkowy – oznacza usługę przewozu świadczoną na morskiej lub śródlądowej drodze wodnej realizowaną wyłącznie dla przyjemności lub w celach rekreacyjnych, w uzupełnieniu której oferowane jest zakwaterowanie i inne elementy, obejmującą więcej niż dwa noclegi na statku.
Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Produktu z Armatorem i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę.
Umowa o świadczenie usług – oznacza każdą umowę inną niż Umowa, na mocy której Armator świadczy lub zobowiązuje się do świadczenia usługi, na rzecz Klienta.
Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Operator płatności – PayPro- www.przelewy24.pl z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku
od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
Płatność – wpłata na konto Armatora za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Produktu- w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.
System – zespół współpracujących z sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego
dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z zm.).
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z zm.).
RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z zm.).
Ustawa Prawo Przewozowe- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn.zm.). Aktualną treść można odnaleźć pod następującym adresem (link): https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19840530272.
Ustawa o żegludze śródlądowej- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (D z. U. 2001 Nr 5 poz. 43 z pózn. zm.). Aktualną treść można odnaleźć pod następującym adresem (link): https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010050043.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 1, z późn. zm.).

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.
Do skorzystania z Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty potrzebne są:
dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia typu komputer stacjonarny, laptop, inne urządzenie przenośne, w tym także sprzęt umożliwiający komunikację i wypełnianie niezbędnych formularzy w ramach Sklepu, np. sprawna klawiatura;
odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca m.in. pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome oraz umożliwiająca przeglądanie stron internetowych;
aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail (Armator zaleca, aby Klient sprawdził, czy maile z domeną Armatora z jego adresu e-mail nie trafiają do skrzynki „spam”, „oferty” lub innej niż „główne /odebrane”. Armator nie ma na to wpływu i jest to zależne od ustawień skrzynki e-mail Klienta i/lub dostawcy używanej skrzynki e-mail).
Armator zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
Armator podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu m.in. korzysta z odpowiednich narzędzi, które mają to umożliwić, albo usług podmiotów trzecich.

§4 PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE

Produkty dostępne w Sklepie są każdorazowo przedstawiane w bieżącym asortymencie na stronie Sklepu.
Specyfika każdego Produktu, jego skład oraz cechy charakterystyczne znajdują się w opisach Produktu w Sklepie.
Informacje dotyczące terminu dostępności Produktów znajdują się w opisie Produktu lub na odpowiedniej podstronie/ stronie z ich opisem albo w odrębnie zakomunikowanym na stronie regulaminie lub polityce prywatności.

§5 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Klient może dokonać zakupu bezpośrednio u Armatora lub za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Klient dokonując zakupu za pośrednictwem Sklepu internetowego, dokonuje wyboru Produktu z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu).
Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Kup bilet” pokazany wraz z ceną i opisem produktu, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może sfinalizować zamówienie podając dane do zamówienia oraz sfinalizować zakup klikając „Opłać bilet”. Następnie Klient może dokonać dalszych zakupów.
Klient może następnie przeliczyć koszty koszyka a następnie przejść do płatności poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”.
Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:
imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy,
adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
numeru telefonu,
adresu e-mail,
dnia i godziny rejsu
ilości kupowanych przez siebie biletów normalnych oraz/lub ulgowych
akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Opłać bilet”, który wskazuje na konieczność zapłaty
za Zamówienie.
Klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do Zamówienia.
W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Sklepie.
W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Opłać bilet” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, ilości Produktów (Biletów), jak również co do formy płatności.
Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Opłać bilet” ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Armatorowi zapłaty.
Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia
z Armatorem Umowy Przewozu, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej
w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty.
Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
Umowę przewozu traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu. Umowa zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
Armator zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia dokonanego przez Klienta w Sklepie Internetowym w przypadku:
nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
nieotrzymania wpłaty w terminie 24 godzin od dnia złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem), z zastrzeżeniem, że wpłata ta musi nastąpić przed datą danego Rejsu wskazanego na zakupionym Bilecie.

§6 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto
i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne (w tym podatek VAT).
Armator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek z zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
Armator nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania cen w Sklepie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Produktu obok informacji o obniżonej cenie Armator uwidacznia również informację o najniższej cenie danego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w Sklepie internetowym w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Armator uwidacznia również informację o najniższej cenie danego Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu w sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Armatora. W tym celu proszę skontaktować się z Armatorem na dane kontaktowe podane
w Regulaminie;
przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Armatora
za pośrednictwem systemu PayPro- Przelewy24 – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać co najmniej numer Zamówienia;
kartą płatniczą, bezpośrednio u Armatora – opcja dostępna jedynie przy zakupie bezpośrednio u Armatora;
gotówką, bezpośrednio u Armatora – opcja dostępna jedynie przy zakupie bezpośrednim.
W przypadku płatności elektronicznych zakupiony Bilet zostanie wysłany na wskazany w Zamówieniu adres e-mail, po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Armatora.
Do Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, na życzenie Klienta, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.
Jeżeli Klient potrzebuje wystawienia faktury lub faktury VAT EU, powinien skontaktować się z Armatorem podając swój numer Zamówienia oraz dane do faktury.
W przypadku Biletów zakupionych bezpośrednio gotówką u Armatora, Armator wystawi stosowny paragon. Ważny paragon daje Klientowi możliwość skorzystania z Rejsu i zastępuje Bilet.

§7 DOSTAWA/ODBIÓR BILETÓW/PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY

Bilety zakupione bezpośrednio u Armatora, wydawane są w formie papierowej w momencie dokonania zakupu przez Klienta.
Zakup i odbiór Biletów fizycznych odbywa się w czasie pracy Armatora, tj. od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 10:00-18:00.
Wysyłka Biletów zakupionych online nastąpi niezwłocznie, nie później niż do 24 godzin od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji, tj. po jego opłaceniu.
Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania na rachunku bankowym Armatora.
Bilet elektroniczny zawiera m.in. następujące informacje:
Wybrany Rejs, jego datę i godzinę,
Numer biletu,
Inne informacje, jeśli są konieczne.

§8 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Za pośrednictwem Sklepu, Armator świadczy na rzecz Klienta usługę w postaci umożliwienia Klientowi zawarcia Umowy z Armatorem drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Sklepu Armator podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Należą do nich chociażby: stosowanie antywirusów, wsparcia pomocy technicznej, odpowiednich zabezpieczeń technicznych narzędzi, z których korzysta i inne.
Armator nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności usługi z umową w zakresie, w jakim poinformował Klienta o wymogach związanych z korzystaniem z usługi przed zawarciem umowy o świadczenie usług w przypadku gdy Klient nie spełnia tychże wymogów.
Armator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Armatora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
W wypadku Klientów będących Konsumentami Armator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
W wypadku Klientów będących Konsumentami Armator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, z skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta z Sklepu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Sklepu, w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Armatora, kopiuje Produkty, Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe Armatora lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Armatora, podaje Armatorowi dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.

§9 REALIZACJA USŁUGI- WARUNKI PRZEWOZU

Umowa Przewozu pomiędzy Pasażerem a Armatorem zawarta zostaje w chwili zakupu Biletu za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub bezpośrednio u Armatora.
Pierwszeństwo uczestnictwa w Rejsie mają Pasażerowie posiadający Bilety. Jeżeli na Rejs pozostały wolne miejsca, Pasażerowie mogą kupić bilet przed Rejsem bezpośrednio u Armatora.
Pasażer ma obowiązek stosować się do poleceń wydawanych przez Kierownika Statku.
Pasażer jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi Rejsu mogą być niedopuszczone do Rejsu lub usunięte z Statku. Osoby uciążliwe dla innych podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za Rejs mogą być usunięte z Statku, chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.
W czasie trwania Rejsu, na przystaniach i w miejscach cumowniczych, do których przybija Statek, każdy Pasażer musi zachować ostrożność.
Podczas manewrów portowych, przepływania pod mostami, w trakcie śluzowania oraz dobijania i odchodzenia od przystani lub innych miejsc postoju bezwzględnie zabronione jest wychylanie się przez Pasażera poza barierki ochronne Statku lub w inny sposób przekraczanie ich linii.
Dzieci poniżej dwunastego (12) roku życia powinny być pod stałym nadzorem dorosłego Pasażera.
Armator może odwołać Rejs w przypadku:
awarii Statku,
uszkodzenia Statku,
działania siły wyższej,
przekroczenia stanu ostrzegawczego poziomu wody na rzece Wiśle,
zamknięcia przez uprawnione organy szlaku wodnego stanowiącego w całości lub w części trasę Rejsu,
złych warunków atmosferycznych,
złych warunków nawigacyjnych,
złych warunków hydrologicznych,
innych, nieprzewidzianych okoliczności, uniemożliwiających wykonanie Rejsu.
W przypadku odwołania Rejsu przez Armatora Pasażer wedle własnego wyboru:
otrzyma bilet na Rejs w innym terminie lub
otrzyma zwrot ceny biletu w terminie siedmiu (7) dni. Zwrot ceny biletu następuje w takiej samej formie w jakiej Pasażer dokonał jego nabycia chyba, że strony ustaliły inny sposób.
W przypadku Rejsów grupowych do obowiązków organizatora należy nadzór nad przestrzeganiem przez uczestników Rejsu grupowego przepisów porządkowych; organizator i uczestnik ponoszą odpowiedzialność solidarną za wyrządzone szkody w mieniu Armatora na Statku.
Roszczenie Pasażera o uczestniczenie w Rejsie wygasa, jeżeli nie stawi się on punktualnie na rozpoczęcie Rejsu. Armator, w przypadku niestawienia się Pasażera punktualnie na rozpoczęcie Rejsu jest uprawniony do skrócenia Rejsu, o czas odpowiadający spóźnieniu Pasażera.
Armator może wedle własnego uznania nieznacznie opóźnić Rejs, aby umożliwić Pasażerowi dotarcie na miejsce jego rozpoczęcia.
Na Statku zabronione jest:
wprowadzanie na niego zwierząt,
wprowadzanie na niego rowerów,
posiadanie przedmiotów niebezpiecznych lub mogących zabrudzić Statek (np. noże, maczety, siekiery, otwarte naczynia z farbami, smarami itp.),
posiadanie materiałów wybuchowych, pirotechnicznych lub łatwopalnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 283 z późn. zm.),
posiadanie broni i amunicji w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1839 z późn. zm.),
posiadanie środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 z późn. zm.),
używania otwartego ognia,
palenie tytoniu,
korzystanie z e-papierosów lub podobnych urządzeń (vaping),
wyrzucanie przedmiotów do koryta rzeki,
głośne zachowanie, krzyki, emisja własnej muzyki bez zgody Armatora, czy inne zachowania mogące zakłócić spokój innych uczestników Rejsu, Armatora i/lub mieszkańców okolicy, w szczególności mając na uwadze Uchwałę nr XXXIII/2368/22 Rady Miasta Krakowa dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem, o której mowa poniżej.
Kierownik Statku ma prawo odmówić Pasażerowi udziału w Rejsie lub usunąć go z Statku w przypadku, gdy Pasażer:
narusza niniejszy regulamin,
znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
narusza porządek publiczny lub dobre obyczaje,
w inny sposób sprowadza na Pasażerów zagrożenie lub stanowi dla nich uciążliwość.
Odmowa Pasażerowi udziału w Rejsie lub jego usunięcie z Statku traktowane będzie jako rezygnacja z Rejsu przez Pasażera bez prawa żądania zwrotu ceny Biletu.
Armator może odmówić świadczenia usługi Rejsu na rzecz Pasażera, który podczas poprzedniego Rejsu rażąco naruszył regulamin, a w szczególności dopuszczając się zniszczenia, uszkodzenia lub zaboru mienia Armatora lub w inny sposób zakłócał Rejs innych Pasażerów. W takim przypadku Armator może odstąpić od umowy Rejsu w terminie dwudziestu czterech (24) godzin od zakupu biletu przez Pasażera za pośrednictwem Sklepu Internetowego i zwrócić Pasażerowi cenę lub odmówić bezpośredniej Biletu.
Armator zapewnia Pasażerom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny oraz należytą obsługę. Podejmuje działania ułatwiające Pasażerom, w szczególności osobom o ograniczonej zdolności ruchowej oraz osobom niepełnosprawnym, korzystanie z Rejsu i Statku.
Armator informuje Klientów o Uchwale nr XXXIII/2368/22 Rady Miasta Krakowa dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem dostępnej pod adresem http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2022/3267/akt.pdf oraz konieczności stosowania się przez Armatora do jej postanowień, a w szczególności do zakazu emisji dźwięków ze Statku na terenie Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem. Armator udostępnia ww. uchwałę do wglądu na Statku, jak również zaleca Klientowi zapoznanie się z jej treścią przed zakupem BIletu czy skorzystaniu z usług.

§10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

Pasażer ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Statku powstałe z jego winy lub z winy towarzyszących mu osób nieletnich (pod jego opieką).
Do odpowiedzialności Pasażera za szkodę spowodowaną przez osobę, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można stosuje się art. 427 Kodeksu cywilnego.
W wypadku zauważenia lub wyrządzenia jakiejkolwiek szkody, Pasażer jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Armatora.
Armator odpowiada za szkodę, jaką Pasażer poniósł wskutek przedwczesnego odjazdu środka transportowego.
Armator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Pasażera na Statek i pod jego nadzorem, chyba, że szkoda powstała z wyraźnej winy Armatora.
Przedmioty osobistego użytku pozostawione na Statku będą przechowywane przez Armatora przez 7 dni. Po upływie tego okresu, przedmioty te będą uznane za porzucone z zamiarem wyzbycia w rozumieniu art. 180 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku Armator może postąpić z przedmiotem wedle własnego uznania, a w szczególności dokonać jego utylizacji lub zniszczenia.
Przedmioty, których posiadanie i pozostawienie na Statku było niezgodne z regulaminem zostaną niezwłocznie wyrzucone lub wydane organom ścigania.
Klient ponosi odpowiedzialność za działania niezgodne z niniejszym regulaminem lub przepisami powszechnie lub lokalnie obowiązującego prawa.

§11 REKLAMACJE

Armator odpowiada wobec Klienta za niezgodność Produktu z Umową, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
Armator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową istniejący w chwili wykonania i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności do użycia, określona przez Armator, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu jest dłuższy.
Armator może wykonać Umowę ponownie, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Armatora. Jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Armatora, Armator może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową.
Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności z Umową, wartość Produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia do zgodności z Umową.
Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
Armator odmówi doprowadzenia do zgodności z Umową zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu;
Armator nie doprowadzi Produktu o zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Armatora poinformowano o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Umowy oraz cel, w jakim Klient zawarł Umowę, której przedmiotem jest Produkt.
brak zgodności z Umową występuje nadal, mimo że Armator próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;
brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy;
z oświadczenia Armatora lub okoliczności wyraźnie wynika, że Armator nie doprowadzi Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Armator zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową jest istotny.
Armator dokonuje naprawy lub świadczy usługę w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Umowy oraz cel, w jakim Klient zawarł Umowę, której przedmiotem jest Produkt (usługa). Koszty doprowadzenia do zgodności z Umową ponosi Armator.
Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych usług dostarczonych na podstawie Umowy Klient może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych usług, a także w odniesieniu do innych usług nabytych przez Klienta wraz z sługami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Uusługi zgodne z Umową.
Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia niezgodności z Umową) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Armator wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Armator podany w niniejszym Regulaminie.
Armator ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Klient albo inny, uzgodniony z Klientem sposób.
Armator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji i zgodnie z polityką prywatności.
Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, może także skontaktować się z Armatorem telefonicznie w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.
W przypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta koszty reklamacyjne ponosi Armator.
Armator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili wyświadczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Armator, poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową, który ujawnił się przed upływem 2 lat od chwili dostarczenia Produktu istniał w chwili dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić z specyfiką Umowy lub charakterem braku zgodności Produktu z Umową. Armator nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu z Umową, jeżeli brak ten podstępnie Armator zataił.
Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się do Konsumenta i do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje Pasażerowi po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji, Armatora zaś – po bezskutecznym wezwaniu zobowiązanego Pasażera do zapłaty.

§12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, OPERACJE DOTYCZĄCE ZAKUPIONYCH BILETÓW

Klient posiada prawo odstąpienia od Umowy w ramach zakupionych Biletów, zgodnie z zasadami skorzystania z tego prawa odstąpienia opisanymi w niniejszym regulaminie.
Bilety niewykorzystane z powodu utraty ich ważności nie podlegają zamianie ani zwrotowi.
Armator nie dokonuje zwrotu w przypadku zniszczenia lub zagubienia Biletu.
Skorzystanie przez Klienta z prawa odstąpienia (zwrotu) możliwe jest najpóźniej na 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny przed datą i godziną zakupionego Rejsu.
W celu realizacji prawa do odstąpienia od Umowy Klient powinien skontaktować się z Armatorem drogą elektroniczną na adres info@rejsy.krakow.pl.
W przypadku odstąpienia od Umowy, środki, których zwrot przysługuje Klientowi, zwracane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni w zależności od formy realizacji płatności wybranej przez Klienta przy dokonywaniu zakupu Biletu oraz uzgodnień mailowych z Armatorem.
Klient może skorzystać z formularza odstąpienia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, może także skontaktować się z Armatorem telefonicznie lub mailowo w celu uzyskania informacji na temat procesu rozpatrzenia odstąpienia.

§13 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW ZAWODOWYCH

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami zawodowymi, zgodnie z definicja zawartą w niniejszym regulaminie.
W przypadku sprzedaży Produktów w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi.
Armator ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą zawodowym bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Armatora.
W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami zawodowymi Armator ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia Umowy.
Całkowita odpowiedzialność Armatora w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą zawodowym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Armator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy zawodowego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Armatorem a Klientem, będącym Przedsiębiorcą zawodowym zostaje poddane sądowi właściwemu z względu na siedzibę Armatora.

§14 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 3855, art. 5564 i art. 5565 ustawy Kodeks cywilny i art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta.
Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:
Usług cyfrowych świadczonych drogą elektroniczną,
Odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
Reklamacji i niezgodności Produktu z umową,
w zakresie ograniczonym art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564 i art. 5565 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców zawodowych.
Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając z swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.
Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Armatora lub w inny sposób, że zakupiony Produkt, a tym samym zawarta Umowa są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu. 

§15 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
Administratorem danych osobowych Klienta jest Krystian Kapusta prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Aqua Fun Krystian Kapusta, pod adresem Bulwar Czerwieński dz. nr 172/7, 31-069 Kraków, NIP: 6791224838 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwany w Regulaminie również Armatorem/Armatorem. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: info@rejsy.krakow.pl, Numer telefonu: 604-915-015 lub pisemnie na adres Administratora.
Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Produktu) i obsługi Klienta związanej z zawartą umową.
Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace Sklepu internetowego, itp.
W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:
współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Sklepu, Armator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:http://rejsy.krakow.pl/polityka-prywatnosci.

§16 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW
I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

Armator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Armatorem,
bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,
do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających
z internetowej umowy lub umowy o świadczenie usług.
Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§17 OPINIE – FUNKCJONOWANIE W RAMACH SKLEPU

W ramach Sklepu prezentowanie są opinie klientów Sklepu i / lub osób, które skorzystały z usług Armatora.
Opinie w Sklepie mogą pojawiać się w różnych miejscach Sklepu i na różnych podstronach: w opisie Produktu (Rejsu) czy w specjalnej zakładce służącej do zostawiania opinii pod danym Produktem w zakładce „Opinie” lub tym podobnej. Mogą też odsyłać do zewnętrznych narzędzi czy serwisów prezentujących opinie klientów np. do wizytówki Google, do social mediów, w tym fanpage na Facebooku i zakładki „Recenzje/ Opinie” albo do serwisów typu Opineo, itp. Mogą być także prezentowane w różnym formacie, np. video, pdf, opinii pisemnej z wizerunkiem i danymi klienta danego Produktu z częściowo prezentowanymi danymi osobowymi lub bez żadnych danych osobowych.
Każdy klient Sklepu ma możliwość pozostawienia opinii o zakupionym Produkcie i tym samym wyraża zgodę na publikowanie jej w ramach Sklepu i w celach określonych przez Armatora.
Armator dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w Sklepie i na podstronach Sklepu opinie były rzetelne i pochodziły od osób, które są rzeczywistymi klientami Sklepu. Podejmuje w tym celu uzasadnione i proporcjonalne kroki zawarte w niniejszym regulaminie, aby sprawdzić, czy opinie te pochodzą od klientów. Między innymi: podejmuje próby uzyskania zgody na publikowanie opinii w celach marketingowych poza Sklepem, na rozpowszechnianie wybranych lub wszystkich opinii albo sprawdza, czy dana opinia pochodzi od klienta Sklepu.
Opinie prezentowane w ramach Sklepu są weryfikowane przez Armatora w ten sposób, że Armator sprawdza, czy opinia pozostawiona przez daną osobę pochodzi od klientów.
Jeśli opinia budzi wątpliwości Armatora nie jest prezentowana w ramach Sklepu. Osoba, która pozostawiła opinię, która nie została opublikowana albo została usunięta przez Armatora ma możliwość skontaktowania się z Armatorem celem wyjaśnienia sytuacji i ustalenia przyczyn.
Armator nie jest zobowiązany publikować opinii w Sklepie i jest uprawniony do ich usuwania w przypadku, gdy według niego jest to uzasadnione. Może też publikować opinie wybrane.
Armator nie korzysta z opinii kupionych, sponsorowanych, albo uzyskanych w sposób barterowy. Armator nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji albo zniekształcania opinii lub rekomendacji w celu promowania Produktów w Sklepie.

§18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
Armator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Armatora na podstronie: Regulamin.
Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Armator deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Armatorem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo przewozowe, ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Link do Polityki Prywatności: rejsy.krakow.pl/polityka-prywatnosci
Link do niniejszego Regulaminu: 
rejsy.krakow.pl/regulamin
Link do wersji regulaminu obowiązującej do dnia 01-01-2023 r. 
rejsy.krakow.pl/regulamin-2022

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………….
E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Armatora : nazwa, adres, adres e-mail]
__________________________________
__________________________________

Reklamacja Usługi

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiona przeze mnie w dniu………………………………………………. Usługa, tj. przewóz Statkiem pasażerskim w terminie ……………………………………………………… ………………………………………………………[informacja o produkcie] jest wadliwa.
Wada polega na …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis niezgodności z umową].
Niezgodność została stwierdzona w dniu………………………………………………….. .
Z uwagi na powyższe, żądam (w przypadku Usług):
ponownego wykonania Usługi _______________________
poprawy Usługi _______________________
obniżenia ceny _______________________
odstępuję od umowy.

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………………………………
Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….

Data: ____________________ Podpis : __________________

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………….
E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Armatora : nazwa, adres, adres e-mail]
__________________________________
__________________________________

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:
przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy]
na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy].
Jednocześnie jestem świadoma/y konieczności zapłaty / potrącenia odstępnego.

Data: _____________________ Podpis: _____________
Skutki odstąpienia od umowy – pouczenie

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracam Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Usługi, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostałem poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

© Aqua Fun - Rejsy po Wiśle w Krakowie 2024