fbpx

Regulamin / Polityka prywatności

Armator „Aqua Fun” Krystian Kapusta

Definicje

§1

Ilekroć w regulaminie mowa o:

 1. statku – należy przez to rozumieć statek pasażerski służący do przewozu pasażerów, który został wpisany do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej przez Urząd Żeglugi Śródlądowej.
 2. pasażerze – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która nabyła bilet, a także osoby jej towarzyszące. Pasażer uznawany jest za konsumenta w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, chyba że korzysta z usług Armatora w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej lub gospodarczej. 
 3. stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową Armatora znajdującą się pod adresem http://www.rejsy.krakow.pl/
 4. bilecie – należy przez to rozumieć dokument na okaziciela uprawniający do uczestnictwa w rejsie nabyty bezpośrednio u Armatora, podmiotów z nim współpracujących lub za pośrednictwem strony internetowej. 
 5. rejsie – należy przez to rozumieć usługę przewozu pasażerów związaną z wypoczynkiem, którego czas trwania określony jest na stronie internetowej lub w ofercie składanej bezpośrednio przez Armatora. 
 6. PAYPRO – należy przez to rozumieć podmiot świadczący usługę płatności za pośrednictwem serwisu internetowego www.przelewy24.pl z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15
  (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

Regulamin

§2

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa Pasażerów w Rejsie.
 2. Zmiany regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji na Stronie Internetowej. 
 3. Do umów zawartych i niewykonanych w czasie, w którym nastąpiła zmiana regulaminu, stosuje się regulamin w brzmieniu z dnia zakupu biletu przez Pasażera. 
 4. Zakup biletu na Rejs oznacza akceptację regulaminu. 
 5. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby dokonujące zakupu biletu przez Stronę Internetową i przebywające na Statku.
 6. Regulamin jest:
  1. dostępny na Statku i u Armatora – w formie utrwalonej na papierze,
  2. udostępniany bezpośrednio Pasażerowi na jego żądanie – za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na trwałym nośniku,
  3. udostępniany na Stronie Internetowej.
 7. Na żądanie Pasażera Armator wyjaśni znaczenie poszczególnych postanowień regulaminu.

Armator

§3

 1. Armator jest przedsiębiorcą, który świadczy usługi przewozu pasażerów.
 2. Armator świadczy usługi Rejsu w Krakowie.
 3. Armator prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia
  6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 z późn. zm.).
 4. Potwierdzenie poprawności danych Armatora można uzyskać w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx)
 5. Pasażer może porozumieć się z Armatorem za pomocą środków komunikowania się na odległość:
  1. e-mail: info@rejsy.krakow.pl
  2. telefon: 604 915 015
 6. Koszty korzystania ze środków komunikowania się Pasażera z Armatorem na odległość w celu zawarcia umowy odpowiadają zwykle stosowanym i są uzależnione od cennika operatora. 
 7. Statek jest jednostką pływającą w rozumieniu ustawy o żegludze śródlądowej.

Strona Internetowa

§4

 1. Strona Internetowa Armatora służy do prezentowania oferty Rejsów oraz sprzedaży biletów.
 2. Sprzedaż biletów za pośrednictwem Strony Internetowej świadczona jest 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu.
 3. W celu zakupu biletów za pośrednictwem Strony Internetowej Pasażer musi posługiwać się systemem teleinformatycznym spełniającym następujące, minimalne wymogi techniczne:
  1. komputer lub urządzenie mobilne (urządzenie końcowe),
  2. dostęp do Internetu,
  3. dostęp do poczty elektronicznej (e-mail),
  4. przeglądarka internetowa (Armator dołoży najwyższych starań, aby Strona Internetowa była prawidłowo obsługiwana przez przeglądarki Microsoft Internet Explorer, Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera oraz Apple Safari),
  5. włączone w przeglądarce internetowej obsługi Cookies oraz Javascript.
 4. Pasażer korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną powinien stosować środki techniczne (programy antywirusowe, zapory sieciowe) w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet (np.: szkodliwe/złośliwe oprogramowanie).
 5. Armator dołoży należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie
  Strony Internetowej z wyłączeniem działania siły wyższej, bezprawnego działania osób trzecich mającym na celu zniszczenie lub zakłócenie działania systemu teleinformatycznego, oraz nieprawidłowego lub niedającego się przewidzieć działania przeglądarek internetowych (błędy, aktualizacje, nieobsługiwane funkcjonalności). 
 6. Korzystanie ze Strony Internetowej przez Pasażera oznacza każde jego zapoznanie się ze treściami opublikowanymi na Stronie Internetowej przez Armatora.
 7. Korzystanie ze Strony Internetowej przez Pasażera powinno odbywać się w sposób:
 1. zgodny z prawem,
 2. zgodny z dobrymi obyczajami,
 3. zgodny z regulaminem,
 4. niezakłócający jej funkcjonowania,
 5. Armator może w ramach Strony Internetowej może organizować i prowadzić konkursy lub promocje, a ich warunki każdorazowo będzie określać odrębny regulamin.

Bilety

§5

 1. Pasażer może zakupić bilety bezpośrednio u Armatora na warunkach określonych w prezentowanej przez niego ofercie. 
 2. Ceny biletów podane są cenami brutto.
 3. Cena za bilet pobierana jest przez Armatora z góry przed rozpoczęciem Rejsu. 
 4. Bilet zakupiony bezpośrednio u Armatora nie podlega zwrotowi. 
 5. Pasażer może nabyć dla dzieci do lat 12 bilet ze zniżką (bilet ulgowy). Wysokość ulgi określa oferta Armatora.
 6. W razie wątpliwości co do wieku dziecka obowiązek jego wykazania stosownym dokumentem w celu uzyskania ulgi spoczywa na Pasażerze. 
 7. Bilet jest dokumentem na okaziciela i uprawnia każdego jego posiadacza do uczestnictwa w Rejsie.

Bilety Online

§6

 1. Postanowienia regulaminu dotyczące biletów stosuje się do biletów nabytych za pośrednictwem Strony Internetowej, chyba że postanowienia niniejszego paragrafu stanowią inaczej. 
 2. Pasażer może zakupić bilety poprzez wypełnienie i przesłania formularza dostępnego na
  Stronie Internetowej, w którym określa:
  1. czas Rejsu,
  2. datę i godzinę rozpoczęcia Rejsu,
  3. swoje imię i nazwisko,
  4. swój adres e-mail,
  5. ilość nabywanych biletów,
  6. ilość nabywanych biletów ulgowych,
 3. Pasażer odpowiedzialny jest za prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza. Armator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych niezbędnych do rezerwacji przez Pasażera.
  W szczególności Pasażer powinien zachować podwyższoną staranność przy określaniu liczby biletów oraz daty i godziny Rejsu. 
 4. Pasażer powinien niezwłocznie zgłosić Armatorowi wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu formularza.
 5. Zakup biletu za pośrednictwem Strony Internetowej stanowi zawarcie umowy na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
 6. Zwrot biletu zakupionego biletu za pośrednictwem strony internetowej może nastąpić najpóźniej na dwadzieścia cztery (24) godziny przed określonymi w formularzu datą i godziną Rejsu.
  W celu skorzystania z prawa do zwrotu biletu należy skontaktować się z Armatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej info@rejsy.krakow.pl.
 7. Bilet zostaje skutecznie nabyty przez Pasażera z chwilą jego opłacenia za pośrednictwem systemu płatności udostępnianego przez PAYPRO. Skorzystanie z systemu płatności następuje na warunkach regulaminu serwisu internetowego www.przelewy24.pl. 
 8. Pasażer powinien wnieść jednorazową opłatę za wszystkie nabyte bilety jednocześnie.
 9. Opłata za wszystkie nabyte bilety powinna być wniesiona za pośrednictwem serwisu internetowego www.przelewy24.pl nie wcześniej niż po wypełnieniu i przesłaniu formularza dostępnego na
  Stronie Internetowej i nie później niż dwie (2) godziny od jego przesłania. Brak zapłaty w tym przedziale czasowym oznacza rezygnację Pasażera z nabycia biletów. 
 10. Pasażer otrzyma na podany w formularzu adres poczty elektronicznej potwierdzenie płatności przesłane przez serwis internetowy www.przelewy24.pl.
 11. Reklamacje dotyczące płatności dokonanej przez serwis internetowy www.przelewy24.pl powinny być wnoszoną bezpośrednio do PAYPRO.
 12. Pasażer wchodząc na Statek powinien okazać bilet otrzymany za pośrednictwem Strony Internetowej.

Rejs

§7

 1. Do zawarcia umowy na odbycie Rejsu dochodzi poprzez zakup biletu. 
 2. Pierwszeństwo uczestnictwa w Rejsie mają pasażerowie posiadający bilety. Jeżeli na Rejs pozostały wolne miejsca, Pasażerowie mogą kupić bilet przed Rejsem bezpośrednio u Armatora. 
 3. Pasażer ma obowiązek stosować się do poleceń wydawanych przez Kierownika Statku.
 4. W czasie trwania Rejsu, na przystaniach i w miejscach cumowniczych, do których przybija Statek, każdy Pasażer musi zachować ostrożność.
 5. Podczas manewrów portowych, przepływania pod mostami, w trakcie śluzowania oraz dobijania i odchodzenia od przystani lub innych miejsc postoju bezwzględnie zabronione jest wychylanie się przez Pasażera poza barierki ochronne Statku lub w inny sposób przekraczanie ich linii. 
 6. Dzieci poniżej piętnastego (15) roku życia powinny być pod stałym nadzorem dorosłego Pasażera.
 7. Armator może odwołać Rejs w przypadku:
  1. awarii Statku,
  2. uszkodzenia Statku,
  3. działania siły wyższej,
  4. przekroczenia stanu ostrzegawczego poziomu wody na rzece Wiśle,
  5. zamknięcia przez uprawnione organy szlaku wodnego stanowiącego w całości lub w części trasę Rejsu,
  6. złych warunków atmosferycznych,
  7. złych warunków nawigacyjnych,
  8. złych warunków hydrologicznych, 
 8. W przypadku odwołania Rejsu przez Armatora Pasażer wedle własnego wyboru:
  1. otrzyma bilet na Rejs w innym terminie lub
  2. otrzyma zwrot ceny biletu w terminie siedmiu (7) dni. Zwrot ceny biletu następuje w takiej samej formie w jakiej Pasażer dokonał jego nabycia.  
 9. Roszczenie Pasażera o uczestniczenie w Rejsie wygasa, jeżeli nie stawi się on punktualnie na rozpoczęcie Rejsu. Armator może wedle własnego uznania nieznacznie opóźnić Rejs, aby umożliwić Pasażerowi dotarcie na miejsce jego rozpoczęcia.
 10. Umowa na uczestnictwo w Rejsie zostaje zawarta na czas przewozu i nie ulega automatycznemu przedłużeniu ani nie podlega wypowiedzeniu.
 11. Na Statku zabronione jest:
 1. wprowadzanie na niego zwierząt,
 2. wprowadzanie na niego rowerów,
 3. posiadanie przedmiotów niebezpiecznych lub mogących zabrudzić Statek (np. noże, maczety, siekiery, otwarte naczynia z farbami, smarami itp.),
 4. posiadanie materiałów wybuchowych, pirotechnicznych lub łatwopalnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 283 z późn. zm.).
 5. posiadanie broni i amunicji w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1839 z późn. zm.).
 6. posiadanie środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 z późn. zm.).
 7. używania otwartego ognia,
 8. palenie tytoniu,
 9. korzystanie z e-papierosów lub podobnych urządzeń (vaping)
 10. wyrzucanie przedmiotów do koryta rzeki, 
 11. Kierownik Statku ma prawo odmówić Pasażerowi udziału w Rejsie lub usunąć go ze Statku w przypadku, gdy Pasażer:
  1. narusza niniejszy regulamin,
  2. znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  3. narusza porządek publiczny lub dobre obyczaje,
  4. w inny sposób sprowadza na Pasażerów zagrożenie lub stanowi dla nich uciążliwość, 
 12. Kierownik Statku może podjąć decyzję o przerwaniu Rejsu w każdym przypadku podejrzenia wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia Pasażerów. W przypadku przerwania Rejsu postanowienia regulaminu o odwołaniu Rejsu przez Armatora stosuje się odpowiednio. 
 13. Odmowa Pasażerowi udziału w Rejsie lub jego usunięcie ze Statku traktowane będzie jako rezygnacja z Rejsu przez Pasażera bez prawa żądania zwrotu ceny biletu. 
 14. Armator może odmówić świadczenia usługi Rejsu na rzecz Pasażera, który podczas poprzedniego Rejsu rażąco naruszył regulamin, a w szczególności dopuszczając się zniszczenia, uszkodzenia lub zaboru mienia Armatora lub w inny sposób zakłócał Rejs innych Pasażerów. W takim przypadku Armator może odstąpić od umowy Rejsu w terminie dwudziestu czterech (24) godzin od zakupu biletu przez Pasażera za pośrednictwem Strony Internetowej lub odmówić bezpośredniej sprzedaży biletu.

Szkody

§8

 1. Do odpowiedzialności Pasażera za szkodę spowodowaną przez osobę, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można stosuje się
  art. 427 kc. 
 2. Pasażer ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Statku powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 3. W wypadku zauważenia lub wyrządzenia jakiejkolwiek szkody, Pasażer jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Armatora.
 4. Armator nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Pasażera na Statek.
 5. Przedmioty osobistego użytku pozostawione na Statku będą przechowywane przez Armatora przez 7 dni. Po upływie tego okresu, przedmioty te będą uznane za porzucone z zamiarem wyzbycia w rozumieniu art. 180 kc. W takim przypadku Armator może postąpić z przedmiotem wedle własnego uznania, a w szczególności dokonać jego utylizacji lub zniszczenia. 
 6. Przedmioty, których posiadanie i pozostawienie na Statku było niezgodne z regulaminem zostaną niezwłocznie wyrzucone lub wydane organom ścigania. 

Dane osobowe

§9

 1. Armator informuje w trybie art. 13 RODO, że:
  1. administratorem danych osobowych Pasażera jest Armator
  2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Pasażera może on skontaktować się z Armatorem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w regulaminie. 
  3. dane osobowe Pasażera będą przetwarzane w celu realizacji umowy.
  4. dane osobowe Pasażera będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a także do rozpoznania ewentualnych roszczeń Pasażera. W każdym przypadku nie dłużej niż 6 lat. 
  5. dane osobowe Pasażera nie podlegają decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w rozumieniu art. 22 RODO.
  6. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pasażera przez Armatora jest art.6 ust.1 lit.b RODO.
  7. odbiorcami danych Pasażera będzie PAYPRO i inne podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Armatora jako Administratora.
  8. Pasażer ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, złożenia żądania o ograniczenie ich przetwarzania oraz o przeniesienie swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do żądania usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  9. Pasażer ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 2. Podanie danych osobowych przez Pasażera przy jest warunkiem zawarcia umowy.
 3. Armator nie ma obowiązku powołania inspektora ochrony danych osobowych. 
 4. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Pasażera jest brak możliwości zawarcia umowy.

Reklamacje

§10

 1. Pasażer może składać reklamacje:
  1. za pośrednictwem poczty tradycyjnej – na adres KRYSTIAN KAPUSTA “AQUA  FUN” z siedzibą w Krakowie, DZIAŁKA NR 172/7, OBR. 3 ŚRÓDMIEŚCIE, 31-069 Kraków 
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres info@rejsy.krakow.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane identyfikujące Pasażera
  2. numer transakcji (w przypadku Biletów ONLINE)
  3. zwięzłe określenie przedmiotu reklamacji
  4. zwięzłe określenie oczekiwań Pasażera co do sposobu załatwienia reklamacji przez Armatora
  5. inne informacje które Pasażer uzna za przydatne przy rozpoznawaniu reklamacji.
 3. Pasażer zobowiązany jest współdziałać z Armatorem w celu umożliwienia mu sprawnego rozpoznania reklamacji. 
 4. Armator rozpoznaje reklamacje w następujących terminach:
  1. jeżeli reklamacja jest oczywiście uzasadniona – niezwłocznie
  2. jeżeli reklamacja wymaga zwykłych czynności związanych z ustalaniem stanu faktycznego – do 10 dni roboczych,
  3. jeżeli reklamacja wymaga znacznych nakładów czasu i pracy związanych z ustalaniem stanu faktycznego – do 14 dni roboczych, 
 5. Po otrzymaniu reklamacji Armator
  1. niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie,
  2. niezwłocznie przystąpi do rozpatrywania reklamacji,
  3. zwróci się do Pasażera o dalsze informacje i wyjaśnienia, jeżeli będzie to konieczne dla prawidłowego rozpoznania reklamacji,
 6. Na podstawie ustalonego przez siebie stanu faktycznego Armator może:
  1. uwzględnić reklamację w całości i spełnić świadczenie, którego żąda Pasażer lub świadczenie ekwiwalentne, na które Pasażer wyraził zgodę.
  2. uwzględnić reklamację w części i częściowo spełnić świadczenie, którego żąda Pasażer wskazując jednocześnie na przyczyny i podstawy dla których nie mógł uwzględnić reklamacji w całości,
  3. nie uwzględnić reklamacji wskazując przyczyny i podstawy dla których nie mógł uwzględnić reklamacji w całości ani w części,
  4. wystąpić do Pasażera z propozycją zawarcia ugody, jeżeli okoliczności sprawy nasuwają istotne wątpliwości co do zasadności stanowisk obydwóch stron, 
 7. Rozstrzygając o zasadności reklamacji Armator przedstawia Pasażerowi swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
 8. Uznając reklamację za zasadną w całości lub w części Armator poinformuje Pasażera o przewidywanym terminie załatwienia sprawy. 
 9. W przypadku sporu z Armatorem Pasażer może zwrócić się o mediację do:
 1. Rzecznika Praw Konsumentów w trybie określonym ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184).
  Adres: Biuro Miejskiego Rzecznika, Konsumentów w Krakowie, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków.
 2. Inspekcji Handlowej w trybie określonym ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.).
  Adres: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul.Wiślna 3,
  31-007 Kraków
 3. Przed wytoczeniem powództwa Pasażer może skorzystać także z postępowania pojednawczego określonego w art. 184 kpc i dalsze składając wniosek we właściwym miejscowo Sądzie Powszechnym.

Postanowienia końcowe

§11

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i mające zastosowanie przepisy porządkowe dotyczące żeglugi śródlądowej.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. 
 3. Prawem właściwym dla zawartej umowy jest prawo polskie. 
 4. Promocje prowadzone na Stronie Internetowej i u Armatora nie podlegają łączeniu o ile ich regulamin lub oferta nie stanowią inaczej.
Polityka prywatności – Pliki Cookies


Strona rejsy.krakow.pl ( jak znakomita większość stron internetowych) używa plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Informacje zbierane przy pomocy ciasteczek wykorzystywane są dla prawidłowego działania strony i jej funkcji, w celu dostosowania zawartości strony do preferencji użytkowników, optymalizacji korzystania ze strony oraz w celach statystycznych i analitycznych.

Strona rejsy.krakow.pl wykorzystuje zarówno cookies sesyjne (przy których po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia), jak i pliki cookies trwałe (które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia).

Mechanizmy plików cookies nie pozwalają autorowi strony na identyfikację czytelnika, nie pobierają żadnych poufnych danych z urządzenia czytelnika. Strona rejsy.krakow.pl wykorzystuje cookies własne w celu prawidłowego działania strony oraz zapamiętania preferencji użytkowników. Strona rejsy.krakow.pl wykorzystuje również pliki cookies zewnętrzne:

 1. Cookies i kod śledzenia Google Analytics – w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (narzędzie Google Analytics należy do  Google LLC z siedzibą w USA). Google Analytics jest domyślnie włączone na stronie, jednak włączona jest funkcja anonimizacji adresów IP. Jeżeli chcesz wyłączyć ciasteczka Google Analytics możesz to zrobić poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Używamy Google Analytics dla celów statystycznych –  w celu optymalizacji strony i ulepszania jej działania. Google udostępnia narzędzie ( w postaci dodatku do przeglądarki) umożliwiające blokadę skryptów Google Analytics : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl  – link polityka prywatności i cookies Google Analytics.
 2. Cookies Google Ads (pliki należące do Google LLC z siedzibą w USA) – Pliki cookies dotyczące reklam Google. Google używa plików cookie, by wyświetlać reklamy na stronach partnerów. Gdy użytkownik odwiedza stronę będącą partnerem Google, w jego przeglądarce może zostać umieszczony plik cookie. Umożliwiają one firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom reklam. – link polityka prywatności Google Ads.
 3. Cookies Facebook – Celem zapewnienia możliwości korzystania z funkcji społecznościowych tego serwisu na stronie rejsy.krakow.pl (polubienie, udostępnienie treści etc. ) (Facebook.com należy do: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland Ltd z siedzibą w Irlandii); – link polityka cookies Facebook.com.
 4. Cookies Youtube – celem zapewnienia możliwości korzystania z funkcji tego serwisu (m.in. osadzania filmów pochodzących z Youtube.com na stronie przy pomocy narzędzi portalu Youtube.com.). Pamiętaj, że na Youtubie wyświetlane są nie tylko filmy użytkowników, ale również materiały reklamowe, w tym reklamy w trakcie filmów, możliwa jest więc instalacja plików cookies związanych z reklamami na Youtube. ( Portal Youtube.com należy to  Google LLC z siedzibą w USA) – link polityka prywatności Google.
 5. Cookies Instagram – celem zapewnienia możliwości korzystania z funkcji społecznościowych tego serwisu na stronie rejsy.krakow.pl (polubienie, udostępnienie treści etc. )(narzędzie należy do Instagram LLC z siedzibą w USA, Instagram jest częścią grupy Facebooka) – link polityka prywatności Instagram.
 
 
 
 

© Aqua Fun - Rejsy po Wiśle w Krakowie 2022

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj: polityka prywatności View more
Akceptuję